banner

Μενού

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Είσοδος Χρήστη

Σύντομη περιγραφή έργου

Σύντομη περιγραφή του έργου 

Το έργο αφορά στο σχεδιασμό μοντέλου-εργαλείου για τη μέτρηση της αποδοτικότητας των τμημάτων οικονομικών σπουδών και συναφών επιστημών των δημοσίων ελληνικών πανεπιστημίων και διεθνώς με τη χρήση ποσοτικών μεθόδων και ιδιαιτέρως της Περιβάλλουσας Ανάλυσης Δεδομένων (ΠΑΔ, Data Envelopment Analysis – DEA). Η εφαρμογή της ΠΑΔ πρόκειται να βασιστεί σε δεδομένα τα οποία αντιστοιχούν στους διατιθέμενους παραγωγικούς συντελεστές των ΑΕΙ και αναφέρονται τόσο στους πόρους που καταναλώνονται για την παροχή εκπαιδευτικών υπηρεσιών (εισροές), όσο και στα ίδια τα αποτελέσματα της εκπαιδευτικής διαδικασίας (εκροές). Το έργο θα εστιάσει στην ανάπτυξη μεθοδολογίας-εργαλείου για την εκτίμηση της αποδοτικότητας των ελληνικών ΑΕΙ και ιδιαιτέρως στην αποδοτικότητα των τριών βασικών λειτουργιών τους, δηλαδή την εκπαίδευση, την έρευνα και στις λοιπές υπηρεσίες (δια βίου μάθηση, παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών, προσφοράς στην τοπική κοινωνία κλπ). Ο σχεδιασμός του μοντέλου-εργαλείου θα συμπεριλάβει εξέταση όλων των γνωστών μοντέλων ΠΑΔ ως προς την επάρκεια τους να καλύψουν την αξιολόγηση των πανεπιστημίων, ως προς τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα που παρουσιάζουν για το έργο αυτό, αλλά και τον προσδιορισμό των υπό εξέταση μονάδων (ιδρύματα, τμήματα, προγράμματα προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών κλπ). Για παράδειγμα θα εξεταστεί κατά πόσον το πανεπιστήμιο θα αξιολογηθεί αυτοδύναμα συνολικά ως ίδρυμα ή θα αξιολογηθούν τα τμήματα του και στη συνέχεια οι επιμέρους αξιολογήσεις θα συντεθούν ώστε να σχηματιστεί η συνολική επίδοση του ιδρύματος. Θα εξεταστούν όλοι οι παράγοντες οι οποίοι εν δυνάμει θα αποτελέσουν κριτήρια (εισροές - εκροές) της αξιολόγησης. Ως τέτοιοι παράγοντες ενδεικτικά αναφέρονται το λειτουργικό κόστος, ο αριθμός των φοιτητών-σπουδαστών ανά κατηγορία (προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί, υποψήφιοι διδάκτορες), αριθμός και ποιότητα ερευνητικών εργασιών, συμμετοχές σε ερευνητικά προγράμματα, προσέλκυση πόρων, συμμετοχή σε διάφορα έργα κλπ. Τέλος, κατά τη διεξαγωγή του έργου θα εξεταστούν διάφορα μοντέλα τα οποία καταγράφουν και αποτυπώνουν διαφορετικές εκδοχές της αποδοτικότητας των ιδρυμάτων.

 

Επιδιωκόμενοι στόχοι

 

Βασικός στόχος, όπως περιγράφεται από τα παραπάνω, είναι η δημιουργία μοντέλου-εργαλείου για την αξιολόγηση των σχολών και τμημάτων οικονομικών σπουδών και συναφών επιστημών. Η μεθοδολογία που θα αναπτυχθεί αναμένεται να  βοηθήσει τόσο το Υπουργείο Παιδείας, ως εποπτεύοντως φορέως, όσο και τα πανεπιστήμια να διασφαλίσουν από κοινού την ποιότητα στις παρεχόμενες εκπαιδευτικές διαδικασίες. Αποτέλεσμα της εφαρμογής της ΠΑΔ είναι η συγκριτική αποτίμηση της αποδοτικότητας των πανεπιστημίων και ο εντοπισμός εκείνων που, συγκριτικά με άλλα, παρήγαγαν περισσότερα αποτελέσματα σε σχέση με τους πόρους που τους διατέθηκαν. Αυτό καθιστά δυνατό τον εντοπισμό των πανεπιστημίων εκείνων ή τμημάτων τους στα οποία εφαρμόζονται καλύτερες πρακτικές, οι οποίες με τη σειρά τους μπορούν να αποτελέσουν υπόδειγμα για τα υπόλοιπα ιδρύματα ώστε να βελτιώσουν τις επιδόσεις τους.

 

Πρόοδος που θα επιτευχθεί με την προτεινόμενη έρευνα.

 

To μοντέλο-εργαλείο για την αξιολόγηση των σχολών και τμημάτων οικονομικών σπουδών και συναφών επιστημών θα επιτρέψει την κατάταξη των πανεπιστημίων με βάση τα ποιοτικά τους χαρακτηριστικά. Μία τέτοια ταξινόμηση αποφέρει τα εξής πλεονεκτήματα:

·  Πληροφορεί τους σπουδαστές όσον αφορά το επίπεδο των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων.

·  Διεγείρει τον ανταγωνισμό μεταξύ των πανεπιστημίων.

·  Βοηθάει στις αποφάσεις για την κατανομή των χρηματοδοτήσεων.

·  Συνεισφέρει στον καθορισμό της ποιοτικής εκπαίδευσης.

·  Αναδεικνύει τη διαφορετικότητα των πανεπιστημίων και λαμβάνει υπόψη τους στόχους και την αποστολή που αυτά έχουν.

-  Προσδιορίζει το πολιτισμικό, το οικονομικό και το ιστορικό περιεχόμενο που έχουν τα πανεπιστημιακά συστήματα.